dashkards.com
dashkard nvALT
Notational Velocity by Zachary Schneirov
nvALT by Brett Terpstra